Skip to main content

Behandelingen:

Helende energie is in de loop van de jaren, steeds sterker beschikbaar gekomen. Usui heeft al weer 200 jaar geleden Usui Reiki bekend gemaakt aan de mensen. Sinds 2009 bestaat het systeem van Shambhala Eenheid/ “Turbo-Reiki”.

Het is een sterke kosmische energie met een hoog Licht- (weten) en Liefde-gehalte. Als je redelijk bewust bent van je lichaam, zul je blij verrast zijn over de liefdevolle, ontspannende, bewustmakende, helende en pijnstillende kracht van deze energie. Het helpt je psychische en, indien karmisch toegestaan, fysieke klachten te verminderen of helen.

Behandelingen geef ik terwijl je gekleed op een behandeltafel ligt, zonodig warm toegedekt. Ontspannende muziek kan je verder helpen ontspannen. Een behandeling duurt ongeveer een uur, buiten een eventueel gesprekje vooraf of erna. Als je wel wat positieve energie en extra kracht kunt gebruiken, probeer eens een behandeling en zie wat het met je doet. Het kan even confronterend zijn, wat er los kan komen, maar na een paar behandelingen zul je je vaak rustiger, helderder, krachtiger en gelukkiger voelen.

Cursussen en afstemmingen in Shambhala-Eenheid geef ik voor mensen die graag actief hun geluk, gezondheid, bewustzijn en effect van hun handelen willen beïnvloeden en/of graag anderen willen helpen. Dit kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Individueel kan het ingevoegd worden bij een behandelsessie.

Het volgende kan aan bod komen:

 • Meditatie (bij groepen)
 • Grondingsoefening
 • Afstemming in de passende Shambhala Eenheid graad
 • Onderlinge energie-uitwisselingen (bij groepen)
 • Groepshealing op afstand (bij groepen)
 • Tips voor klachtenbestrijding cursussen Shambhala Eenheid.
 • Als je belangstelling hebt, kun je je telefonisch aanmelden. Je kunt je ook met een eigen groep aanmelden (2 tot 6 personen).

Het Shambhala-Eenheid systeem vergt een actieve voorbereiding en betrokkenheid van de geïnteresseerde. Na betaling van €50,- ontvang je de informatie voor de betreffende graad per mail. Je kunt je de stof inclusief de geïntegreerde video’s eigen maken. Daarna maak je een afspraak om de betrokken energetische symbolen in je aura te laten plaatsen. Dit zal je bewustzijn, gezondheid en persoonlijkheid in positief opzicht sterk beïnvloeden.

Aanmelden voor afstemmingen of zelfhulp-bijeenkomsten bij Annemiek : tel: 06-536 526 46
Locatie: Azalealaan 4
5582 ED Waalre (Voldijn), bij Eindhoven
Noord-Brabant

Treatments:

Healing energy has become increasingly available over the years.
Usui has already introduced Usui Reiki to the people 200 years ago.
Since 2009, the system of Shambhala Oneness / “Turbo-Reiki” exists.

It is a strong cosmic energy with a high Light (knowing) and Love content. If you are reasonably aware of your body, you will be pleasantly surprised at the relaxing, awareness-raising, healing and pain-relieving power of this energy. It helps to reduce or heal your psychological and physical complaints.

I give treatments while you are dressed on a treatment table, warmly covered if necessary. Relaxing music may help you to relax better. A treatment takes about an hour, apart from a possible conversation before or after.
If you could use some positive energy and extra strength, try a treatment and see what it does for you. It may be a bit confronting what can come loose, but after a few treatments you will often feel calmer, clearer, more powerful and happier.

Courses and Attunements in Shambhala Oneness I give for people who would like to actively influence their happiness, health, awareness and effect of their actions and/or would like to help others. This can be done individually or in groups. It can be added individually to a treatment session.

The following may be covered:

 • Meditation (with groups)
 • Grounding exercise
 • Attunement in the appropriate Shambhala Unity degree
 • Mutual energy exchanges (with groups)
 • Distance group healing (for groups)
 • Tips for complaint handling courses Shambhala Unity.

If you are interested, you can register by phone. You can also register with your own group (2 to 6 people).

The Shambhala Oneness system requires active preparation and involvement of the interested party. After payment of €50, you will receive the information for the relevant degree by email. You can master the material including the integrated videos. Then you make an appointment to have the relevant energetic symbols placed in your aura. This will positively influence your consciousness, health and personality.

Register for attunements or self-help meetings with Annemiek:
tel: 06-536 526 46
Location: Azalealaan 4
5582 ED Waalre (Voldijn), near Eindhoven
Noord-Brabant